Idea projektuWyzwanie

Projekt #RozejrzyjSię! jest odpowiedzią na pogarszającą się w ostatnich latach sytuację psychiczną młodzieży. W samym 2019 r. u 20 proc. młodych Polaków zdiagnozowano depresję i stany kryzysu psychicznego. Pandemia koronawirusa tylko pogłębiła ten problem.

Młodzi ludzie na wiele miesięcy zostali odizolowani od świata w swoich domach: od kolegów i koleżanek ze szkoły, aktywności pozalekcyjnych czy kontaktów społecznych. Ich codzienność została ograniczona do przestrzeni ekranów: komputera, na którym odbywały się zdalne lekcje i smartfonu, w którym błyskające okienka social mediów były namiastką okna na świata i utrzymywania relacji ze swoimi rówieśnikami.

Z badań prof. Zbigniewa Izdebskiego zrealizowanych w październiku 2020 r. dla WHO wynika, że to właśnie młodzi najgorzej reagują na stan epidemii. Na pytanie, czy w czasie pandemii miałeś okres załamania lub kryzysu psychicznego, aż 53 proc. pozytywnych odpowiedzi pochodziło od uczniów i studentów!

Pandemia koronawirusa wyraźnie zmniejszyła nie tylko umiejętności społeczne młodzieży czy współodczuwanie emocji wśród swoich rówieśników. Stępiła także zmysł obserwacji siebie samego. Ilość interwencji kryzysowych podejmowanych w celu ratowania życia lub zdrowia wzrosła dwukrotnie w ostatnich dwóch latach, części z nich można byłoby uniknąć, gdyby młoda osoba otrzymała wsparcie w najbliższym jej środowisku – rówieśniczym, rodzinnym, szkolnym.

Chcemy odpowiedzieć na pytania:

  • Czy rozpoznajemy emocje u siebie i innych? Jak je nazywać i wyrażać?
  • Co robić w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych?
  • Jak mądrze o siebie dbać i wspierać osoby w swoim otoczeniu?

Główny cel

Na bazie naszych doświadczeń, kilkumiesięcznych badań sytuacji psychicznej nastolatków, rozmów ze specjalistami pracującymi w obszarze interwencji kryzysowej, jak również z rodzicami, pedagogami i psychologami pracującymi w szkole, powstał projekt, którego głównym celem jest zwiększenie zaangażowania najbliższego otoczenia młodych osób w budowaniu wspierającego dla nich środowiska.

Projekt jest skierowany przede wszystkim do młodzieży i ich opiekunów oraz pedagogów i psychologów szkolnych, a także nauczycieli.

  • Chcemy, żeby uczestnicy projektu potrafili rozpoznawać objawy kryzysu psychicznego, a także nauczyły się empatycznie reagować w kontakcie z osobą doświadczającą kryzysu.
  • Osoby biorące w projekcie nabędą wiedzę, do do kogo, jak się zgłosić i czego mogą oczekiwać.
  • Staną się też bardziej otwarci na korzystanie z pomocy specjalistycznej.

Co zrobimy?

1.

Zamierzamy wyposażyć środowisko szkolne i domowe młodych ludzi w narzędzia i wiedzę, które pozwolą zapobiegać kryzysom psychicznym, a jeśli takie wystąpią – rozpoznawać je i skutecznie na nie reagować. Będziemy promować wśród młodzieży uważność na siebie nawzajem.

2.

Wzmocnimy rolę rodziny we wczesnym wykrywaniu symptomów kryzysów psychicznych i zapobieganiu im. Podniesiemy kompetencje rodziców z zakresu „pierwszej pomocy psychologicznej” i wzmocnimy w ten sposób rolę rodziny w budowaniu przyjaznego środowiska dla rozwoju i kształtowaniu właściwych postaw wobec trudności natury psychicznej.

3.

Wzmocnimy rolę szkoły we wczesnym wykrywaniu symptomów kryzysów psychicznych i zapobieganiu im. Zwiększymy wiedzę i umiejętności pedagogów i psychologów szkolnych z zakresu zdrowia psychicznego oraz wyposażymy ich w kompetencje, które mają przełożyć się na wzajemny wzrost zaufania do siebie uczniów oraz kadry pedagogicznej szkoły.

4.

Stworzymy podwaliny pod lepsze działanie systemowego wykrywania i reagowania na potencjalne kryzysy psychiczne młodzieży.

Jak to zrobimy?

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 sierpnia 2022 r. Całość potrwa 14 miesięcy, czyli do końca września 2023 r. Projekt podzieliliśmy na trzy etapy.

Pierwszy etap jest już za nami.

W ramach niego przygotowaliśmy m.in. scenariusze szkolenia dla pedagogów i psychologów szkolnych oraz scenariusze zajęć, które będą oni prowadzić w szkołach. Opracowaliśmy też materiały pomocnicze do pracy w grupach wsparcia dla rodziców i materiały na stronę, którą właśnie przeglądacie.

Drugi etap to etap testowania.

Właśnie wkraczamy w jego realizację. Podczas niego przeprowadzimy webinary z rodzicami nastolatków, warsztaty dla pedagogów i psychologów szkolnych (bez młodzieży i z jej udziałem). W planach są także spotkania grupy wsparcia dla rodziców nastolatków i superwizje pedagogów i psychologów szkolnych dotyczące pracy warsztatowej z młodzieżą prowadzonej w ramach projektu, a także pogłębione wywiady z uczestnikami projektu. Przewidujemy także przeprowadzenie konkursu na scenariusz krótkiego filmu o empatii.

Trzeci etap, czyli upowszechnienie.

Na podstawie wniosków, które wypracujemy podczas realizacji projektu, zmodyfikujemy nasz program. Wypracowany model będziemy popularyzować nie tylko w grupie młodzieży, wśród ich rodziców czy w środowiskach pedagogów, psychologów szkolnych czy nauczycieli. Zamierzamy wyjść szerzej z komunikacją tego rozwiązania i dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców m.in. za pośrednictwem mediów i social mediów.

Wyzwanie

Zależy nam na tym, żeby projekt miał swój ciąg dalszy i żeby powstał ogólnopolski system wykrywania i reagowania na potencjalne kryzysy psychiczne młodzieży. Projekt #RozejrzyjSię! ma służyć przetestowaniu tego rozwiązania w mikroskali.

Chcemy zwiększyć społeczne zainteresowanie kwestią rozpoznawania i empatycznego reagowania na objawy kryzysu psychicznego młodzieży. Zdajemy sobie sprawę z tego, że rozwiązania systemowe będą wymagały nie tylko zmiany przepisów, ale także zabezpieczenia funduszy po stronie budżetu państwa lub samorządów. Dlatego też jako Stowarzyszenie podejmiemy wszelkie kroki wobec ustawodawcy, żeby takie rozwiązanie zostało jak najszybciej wdrożone w całej Polsce.

Komplet materiałów pomocnych dla pedagogów i psychologów szkolnych w czasie realizacji projektu udostępniamy tym placówkom, które dołączą do naszego projektu. Po zakończeniu projektu wszystkie treści wypracowane – przygotowane przez ekspertów scenariusze warsztatów dla pedagogów – będziemy udostępniać na naszej stronie bezpłatnie. Dostęp do wiedzy i narzędzi powinien być łatwy, intuicyjny i bezpłatny.


Logo strony

DOŁĄCZ DO NASZEGO PROGRAMU I NAUCZ SIĘ:

Jak rozpoznawać emocje u siebie i innych? Jak je nazywać i wyrażać?
Co robić w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych?
Jak mądrze o siebie dbać i wspierać osoby w swoim otoczeniu?


Stowarzyszenie Psychologowie i Psychoterapeuci dla Społeczeństwa

Stowarzyszenie
Psychologowie i Psychoterapeuci dla Społeczeństwa
ul. Posag 7 Panien 16/181
02-495 Warszawa
kontakt@psychologowie-dla-spoleczenstwa.pl


© All rights reserved. Designed by Maciej Satkiewicz & Beruf

Do góry